Az alapítvány > Komplex rehabilitáció

Az Emberbarát Alapítvány Alkohol és Drogrehabilitációs Intézete olyan kezelőhely, ahol az alkohol- és drogfüggők és játékszenvedélyesek komplex, hosszabb távú, bentlakásos rendszerben kapnak kezelést. Ez az intézmény az országban a legnagyobb olyan kezelőhely, ahol a szenvedélybetegek egészségügyi és szociális rehabilitációban vesznek részt, melynek része a munkaterápia, az iskolán kívüli képzés, a „védett” foglalkoztatás, a nyomon követés és az értékelés is. A rehabilitáció a terápiás közösségi modell keretében valósul meg.

Az ellátás típusa

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, amely alkohol-, drog-, és egyéb függőségi problémával küzdő szenvedélybeteg részére a vonatkozó jogszabályok szerinti terjedelemben teljes körű ellátást biztosít.

Bővebben: Felvétel

Mentális gondozás

A rehabilitációs intézmény gondoskodik a bentlakók mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítja:

Az ellátás során az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezünk

Egészségügyi gondozás

Az intézmény az ellátottak egészségügyi ellátásának keretében biztosítja

Lakhatás

A rehabilitációs intézményben biztosított a napi huszonnégy órás szolgálat, a folyamatos fűtés- és meleg víz szolgáltatás, az éjszakai és nappali tartózkodásra alkalmas helyiségek. A lakószobák 2-3, esetenként 4 ágyasak, ahol személyenként hat négyzetméternyi lakóterület rendelkezésre áll. A személyi tisztálkodásra, az étkezésre, valamint a közösségi együttlétre, ill. a látogatók fogadására alkalmas helyiségek a jogszabályi előírásnak megfelelő számban és méretben kialakításra kerültek.

Az ellátás formája

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézmény.

A rehabilitáció területei - Komplex rehabilitáció

Az Intézet a komplex rehabilitáció lehetőségét kínálja fel a gyógyulni akaró szenvedélybetegeknek. A rehabilitáció a terápiás közösség-modell keretében történik.

Az egészségügyi rehabilitáció célja: a felvételt nyert szenvedélybetegek egészségi állapotának romlási folyamatát megállítani, a folyamatot visszafordítani, egészségüket helyreállítani. Ehhez állandó ellenőrzésre, a visszaesés, relapszus megakadályozására, a szenvedélybetegség kialakulásában szerepet játszó ideg- és elmekórtani problémák („kettős diagnózis”) feltárására, kezelésére, a gondozottak mentálhigiénéjének helyreállítására van szükség.

A terápiában résztvevők, akik egyrészt érzékenyebbek bizonyos betegségekkel szemben, másfelől korábbi addikt életmódjuk miatt sokféle egészségügyi problémával küzdenek, igénylik a szakorvosok (addiktológus, pszichiáter, háziorvos belgyógyász foglalkozás-egészségügyi szakorvos) rendszeres jelenlétét.

Pszichoszociális gondozás keretében a szenvedélybetegeket szakembereink (a mentálhigiénés team) segítik a gyógyulás útján, hogy visszanyerjék:

Gondozottainknak lehetőségük nyílik arra, hogy egyéni-, kis- és nagycsoportos formában történő foglalkozások során személyiségük fejlődjön, önértékelésük helyreálljon, társadalmi beilleszkedési és egyéb személyiségzavaraik megszűnjenek.

A szociális rehabilitáció célja, hogy ellátottaink újra a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, alkalmassá váljanak önálló életvitelre egzisztenciális és pszichés vonatkozásban egyaránt. Az Intézet szociális munkásai és az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó többi munkatárs az intézet vezetőjének irányításával - a bekerülő betegek fizikai és mentális állapotának és szociális helyzetének felmérését követően - egyéni gondozási tervet dolgoznak ki.

Szociális, jogi ügyintézés során segítséget nyújtanak az esetlegesen hiányzó személyes iratok beszerzésében, illetve pótlásában, a munkanélküliség regisztrálásában, a szükséges és lehetséges anyagi segélyezés beindításában. Felkészítik a gondozottakat a foglalkoztatásra, tanulásra. Az Alapítvány jogásza ingyenes jogi tanácsadás formájában segíti az előző életmódból fakadó rendezetlenségek felszámolását.

Foglalkoztatási rehabilitáció az ellátott életkorának, egészségi állapotának megfelelő, a meglévő képességek fejlesztését szolgáló foglalkoztatási lehetőség.

A munkaterápiás foglalkozásban azon ellátottak vesznek részt, akik aktuális fizikai-mentális állapotuk miatt nem alkalmasak a fejlesztő foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre.

Kulturális rehabilitáció részeként törekszünk a szabadidő hasznos eltöltésének, különböző kulturális és művészeti rendezvényeken való részvételnek szerteágazó lehetőségét biztosítani. Az intézeti könyvtár és konditerem használata, a rendszeres sportfoglalkozások („házibajnokságok”, foci, röplabda, asztalitenisz, szellemi totó) és kirándulások egyaránt alkalmasak a tartalmasabb elfoglaltságok igényének kialakítására, az érdeklődési kör gazdagabbá tételére, a rendezett életvitel elősegítésére.

Az intézményi ellátásról

Területe

Magyarország közigazgatási területe

Az ellátás célja

A rendszeres, ill. akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló szenvedélybetegek bentlakásos formában történő ellátása, egészségi, pszichés, mentális és szociális területen, együttesen zajló komplex segítségnyújtás.

Az Emberbarát Alapítvány által működtetett Alkohol és Drogrehabilitációs Intézet olyan szenvedélybetegeket befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

Célunk a gondozottainkat képessé tenni az önkontrollra és önellátásra, továbbá a családba és társadalomba való eredményes visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy a bennlakók a sokszor kisgyermekkortól kezdődött traumatizációjuk következményeit kompenzálni tudják, egész személyiségüket érintő, komplex támogatásra van szükségük.

A bentlakásos rehabilitációs intézmény törekszik az ellátott testi, szellemi és szociális állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítésre, a meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására, fejlesztésére, ill. szinten tartására.

A szakmai program megvalósításának következményei, várható eredményessége

A rehabilitációs intézeti ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek a sikeres rehabilitáció komplexitása eredményeként alkalmasakká válnak önálló életvezetési képességeik fejlesztésére, a társadalomba való visszailleszkedésre. A képzési és foglalkoztatási programban résztvevők fokozatosan alkalmassá válnak 6-8 órás munkavégzésre, többen továbbtanulnak szakiskolában, középiskolában vagy a felsőoktatásban.

Az addiktológiai kezelés sikerének egyik fokmérője a teljes vagy részleges absztinencia elérése, de számos egyéb területen (pl. munkahely szerzése, bűnözés csökkenése, a kísérő betegségek gyógyulása, családi kapcsolatok helyreállítása, stabil lakhatás) elért eredmény is sikerként értékelhető.

Az ellátottak köre

Az intézet olyan, 10-55 év közötti, gyógyulásra motivált GYERMEK- ÉS FIATALKORÚ, VALAMINT FELNŐTT NŐK ÉS FÉRFIAK rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-, ill. egyéb függőségük miatt önálló életvitelre nem képesek, és ezt belátva önként kérik felvételüket.

Az ellátás időtartama

A gondozottak bentlakásos rehabilitációja hosszú távú, (átlagosan 1-1,5 év), de nem haladhatja meg a 3 évet, ill. a 3 éves időtartam egy alkalommal, legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható, ha a rehabilitációs programban meghatározott eredményes rehabilitáció ezzel elérhető, vagy az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel.

Rehabilitációs intézetünk az ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek részére biztosítja a teljes körű ellátást, melynek részei:

A gondozás szakaszai

Az első szakasz az izoláció, mely a drogkarrier megszakítását szolgálja, célja az ellátást igénybe vevők kikerülése a korábbi alkoholista, ill. drogos életformából, és beilleszkedése a terápiás közösségbe.

Ezt követi a stabilizáció fázisa, amely általában három hónaptól egy évig tart. Ez idő alatt a gondozottak egészségi és pszichés állapota oly mértékben javul, hogy fokozatosan képessé válnak a tartós emberi kapcsolatokra, a felelősségteljes, érett viselkedésre, munkavégzésre, tanulásra.

A visszailleszkedés szakaszában a társadalomba való visszatérés megszervezése, a megfelelő külső körülmények biztosítása (ha szükséges, „védett szállás és munkahely”, a hozzátartozókkal való együttműködés és felkészítésük a szenvedélybetegségből gyógyult családtag visszafogadására, stb.) történik.

Az utógondozás és nyomon követés során az intézmény a gondozás megszűnésétől számított legalább 6 hónapig a rehabilitált személy szűkebb, illetve tágabb közösségbe való beilleszkedését, önálló életvitelének alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. Az utógondozás időszaka nem haladhatja meg a 2 évet, amely időszak alatt a munkavállalással, életkörülmények változásával kapcsolatosan felmerülő esetleges nehézségek megoldásában segítséget nyújtunk, a jó kapcsolat további fenntartása érdekében volt klienseinket találkozókra, rendezvényekre („önsegítő csoport”) visszahívjuk.

Szolgáltatás formája

Integrált intézmény

A szenvedélybetegséggel küzdő személyek élet és felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszerű, egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. Alapítványunk ezt a felismerést továbbgondolva hozta létre intézményrendszerét, amely magában foglalja a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményén kívül a szenvedélybetegek lakóotthoni elhelyezését.

A szervezeti integráció a különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával és az egyes részterületek együtt működésével valósul meg.

Az ellátás igénybevételének módja

A szociális ellátás igénybevétele az ellátást igénylő (ill. törvényes képviselője) személyes kérelmére történik.

Felvétel alkalmával az ellátást kérő tájékoztatást kap a rehabilitációs intézet működéséről, az ellátás tartamáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás lehetőségéről, a fizetendő térítési díjról, továbbá megismeri a Házirend előírásait, a rehabilitáció jellegét és tartalmát.

Ha az ellátást igénylőt más személyes gondoskodást nyújtó intézményben szükséges ellátni, a megfelelő intézménybe történő elhelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad a jelentkezőnek.

A gyógyulásra kellően motivált jelentkezők felvételének kritériuma az addikció és az önkéntesség, továbbá a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése.

A felvételi beszélgetés során az intézet igazgatója és pszichiáter-addiktológus szakorvosa dönt arról, hogy a jelentkező képes-e beilleszkedni a terápiás közösségbe.

A szenvedélybetegeket esetenként kórházi detoxifikáció után vesszük fel intézetünkbe. Minden felvételre kerülő ellátottnak hoznia kell magával a tüdő-, Hepatitis, és HIV szűrése eredményét.

A felvétel csütörtökönként az 1105 Budapest, Cserkesz u. 11. alatt, előzetes időpontegyeztetés alapján történik.

Az intézményi jogviszony keletkezésekor az intézményfenntartó által megbízott intézetvezető az ellátást igénylővel írásos megállapodást köt, amely tartalmazza a Szociális törvényben előírt részleteket.

Egyéb információk

Az Alapítvány rendelkezik a vonatkozó törvényekben és rendeletekben meghatározott általános működési feltételekkel, az előírás szerint szükséges belső szabályzatokkal.

Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybetegek egészségügyi, szociális, rehabilitációs és reszocializációs ellátása során az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően működik.

Személyi feltételek

A vonatkozó egészségügyi és szociális jogszabályi előírásokban meghatározott szakmai létszámnormáknak megfelelő szükséges szakszemélyzet rendelkezésre áll.

A működéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állása

Az Emberbarát Alapítvány tulajdonát képezi a Budapest X. ker. Cserkesz u. 7-9. szám alatt álló, közel 1000 négyzetméteres, többszintes épület, (székhely, ill. a Rehabilitációs Intézet I. sz. részlege), ahol a földszint, első emelet, illetve beépített tetőtér szintjein folyik a rehabilitáltak gondozása, valamint az adminisztratív tevékenységek is. Ez az épület ad otthont az intézményi létszám teljes étkeztetését lebonyolító konyhának, s a hozzá tartozó előkészítő és raktározási helyiségeknek, az ebédlőnek, továbbá az orvosi rendelőnek és várónak, valamint több, kreatív-kézműves tevékenység végzésére alkalmas helyiségnek is.

A Kőbányai Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében az Alapítvány bérleti jogviszony keretében használhatja az Önkormányzat tulajdonát képező X. ker. Gyöngyike u. 4. sz. alatti épületet, amelynek emeleti, földszinti és pinceszintje összesen 815 négyzetméter.

Az emeleti részen működik az Alkohol és Drogrehabilitációs Intézet II. sz. részlege, ahol 1999. január 1.-től 23 fő férfi szenvedélybeteg elhelyezéséhez kaptunk a Közigazgatási Hivataltól működési engedélyt. (Az épület földszintjén az Alapítvány Addiktológiai Gondozója, alagsorában egyik védett rehabilitációs munkahelye, az Asztalos műhely működik.)

Az I. és II. részlegben a kulturált körülmények között, zömében két - három, esetenként 4 ágyas szobákban lakó gondozottak teljes ellátást kapnak. Mindkét épületben rendelkezésre állnak a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, valamint a közösségi együttlétre szolgáló, jogszabályi előírásnak megfelelő számú és méretű helyiségek.

Az egészségügyi ellátás céljára orvosi rendelő /a szakmai rendeletekben meghatározott berendezéssel/, váró és elkülönítő szoba áll a bentlakók rendelkezésére. A kreatív és más terápiás foglalkozásokra, egy erre a célra kialakított, a szükséges eszközökkel felszerelt helyiség, az olvasásra könyvtár, a testedzésre konditerem, és a hozzátartozók, látogatók fogadására, illetve a közösségi játékok és más szabadidős tevékenységek végzésére aula és udvar áll a gondozottak rendelkezésére.

Emberbarát Alapítvány | 2009