Prevenciós előadás Prevenciós tábor Prevenciós rendezvény

Prevenció

Ifjúsági konferencia

Széleskörű rendezvényeinken elérhető felső tagozatos, középiskolás, huszonéves korosztályt keresünk fel, és felhívó jelleggel végzünk közöttük egészségnevelő tevékenységet. Az itt elért csoportból is minél többet szeretnénk bevonni más tevékenységeinkbe. Programjainkkal igyekezünk elérni az alkalmi droghasználókat, de még nem függő személyeket. A konferencia lehetőséget ad arra, hogy a prezentációk és a csoportfoglalkozások során szemléletmódjuk változzon, és a résztvevők megismerjék az Alapítvány programjait és részt vegyenek azokban.
Érdeklődni lehet a (06 1) 431-9792 telefonszámon.

A lap tetejére dealDrogprevenciós program kortárs csoport segítségével 12-18 éves fiataloknak

A programot gyógyulófélben lévő fiatal szenvedélybetegek bevonásával, interaktív edukációs foglalkozás keretében végezzük. A felvilágosítás, tájékoztatás 15-30 fős csoportban, a szokásos előadásrendszertől eltérően beszélgetés keretében történik. A felépülőben lévő szenvedélybetegek drogkarrierjének bemutatása hiteles és meggyőző információkat nyújt. A kortársak beszámolója visszatartó erőként hat a diákokra. Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők kérdéseket tehessenek fel, megfogalmazhassák véleményüket, életvitelükkel kapcsolatos problémáikról beszélhessenek. A következő témákra térünk ki: Alkohol, drogok, doppingszerek, dohányzás hatásai és káros következményei, a fogyasztás okai, a nemet mondás. Egészséges életmód, szabadidő hasznos eltöltése, titlaernatív örömszerzési források, elfogadható kockázati magatartások. Életvezetéshez szükséges készségek, emberi specifikumok, programozott életutak, konfliktuskezelés módjai, barátság, kapcsolati nehézségek, család. A gyógyulófélben lévőkből alakult zenekart is bevonjuk, előadják a témával kapcsolatosan született dalaikat.
Érdeklődni lehet a (06 1) 431-9792 telefonszámon.

A lap tetejére dealEmberbarát Alapítvány Addiktológiai Ambulancia Megelőző Felvilágosító Szolgáltatása (Ellátási program)

A szolgáltatás célja, hogy klienseink egyre fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ez által képessé váljanak annak javítására, alakítására. Különös tekintettel a függőség kialakulásának megelőzésére, a kábítószer-használat megszüntetésére az egyén életében.

Az ellátás célját a következő eljárásokkal biztosítjuk:

A lap tetejére dealTanári drogprevenciós program

2004-2005-ben egy PHARE program keretében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskolák részére a készítettük el tanári drogprevenciós programunkat. Ezekben az iskolákban a tanárok túlterheltek, a napi feladataikat nagy erőfeszítésekkel végzik, ezáltal az előretekintés, megelőzés többnyire háttérbe szorul. A tanulók, akiket a program elérni kíván többségében rossz családi körülmények között élnek, szüleik munkanélküliek, aluliskolázottak, sokan szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű romák. A projekt célja drogfogyasztás megelőzése, illetve a további droghasználat megelőzése, a 10-16 éves szociálisan halmozottan hátrányos korosztály körében. Rendelkezésünkre áll a tanári képzés anyaga, s egy konkrét általános iskola tanárait képezzük ki, és ott vezetjük be, értékeljük programunkat. A program végére elkészül egy az iskola oktató-nevelő munkáját komplexen átfogó tanári segédlet, az ehhez kapcsolódó képzés anyaga, a betanítás, bevezetés tapasztalatai. A tanárok képzésével a program folyamatosan jelen van az iskolában, a projekt befejezésével is fenntartható, s az iskola légkörét, hatását pozitívan befolyásolja az egészséget veszélyeztető magatartási megnyilvánulások előfordulásának csökkentésére.
Érdeklődni lehet a (06 1) 431-9792 telefonszámon.

A lap tetejére dealRendszeres foglalkozások

Adolescens, prepubertás korosztály ifjúság részére

Célunk lelki egészségvédelmi támogatás, tanácsadás nyújtása az Ottawai Charta szellemében, hogy klienseink egyre fokozódó kontrollt szerezzenek egészségi állapotuk felett Az adolescens, prepubertás korosztály ifjúság részére tartott tematikus felvezetés után kötetlen beszélgetések következnek. Személyiségfejlesztő játékokkal mélyítjük el a hallottakat, fejlesztjük az önismeretet.
A csoport helyéről és idejéről érdeklődni lehet a (06 1) 431-9792 telefonszámon.

Szülők részére

Céljaink:

A családi összejövetelek alkalmasak arra, hogy a felmerülő problémákról tematikusan beszélhessünk. Átfogó képet szeretnénk adni a hozzánk fordulóknak a család funkcióiról, a családi szerepekről, a családi életciklusokról, azok megoldandó feladatairól. A résztvevők személyes élethelyzetükből hozott példákkal egészítik ki, teszik teljessé a közölnivalónkat.
A csoport helyéről és idejéről érdeklődni lehet a (06 1) 431-9792 telefonszámon.

A lap tetejére dealRendszeres egyéni tanácsadás

Az egyéni tanácsadás egyenértékű része módszereinknek. A problémák intimitása, a családi, baráti rendszerek kohéziója sokszor nem engedi meg csoportos formában a feltárulkozást. Ezért létfontosságú hogy problémáikkal egyéni formában is megkereshessenek bennünket. A sokszor már ifjúkorban kialakított személyes, bizalmas kapcsolat eredményessé teszi munkánkat. A szülők főként adolescens korú gyermekeiket nevelve jelentkeznek nálunk egyéni tanácsadásra. Gyerekeikkel és velük közösen foglalkozva könnyebb gondjaikon enyhíteni. A szülőknek sokat jelent, hogy ismerjük gyermekeiket, foglalkozunk velük, tudják, hogy elkötelezettek vagyunk velük szemben. Mégis egészen más pozícióból látva a helyzetet, segítségükre lehetünk, hogy képesek legyenek nézőpontváltásra, változásra.
Bejelentkezés: (06 1) 431-9797

A lap tetejére dealKirándulás

Gyermekek, adolescens korosztály, ifjúság családok részére

A kirándulások a túrázáson kívül sok közös programot, játékot, közös főzést, étkezést magában foglalnak. A gyerekeknek, az ifjúságnak alkalma nyílik, hogy megmutassa ki valójában, felvállalhatják érzéseiket, gondolataikat, nehézségeiket. A túrázás és a közös étkezés után, valamilyen őket aktuálisan érdeklő témában elbeszélgetünk. Velünk jönnek hátrányos helyzetű, kirekesztett, megkülönböztetett csoportok tagjai is, sokszor az ő speciális problémáikat hozzák, ami a segítségnyújtáson túl az egész csoport számára nevelő hatású. Segíti a társadalmi beilleszkedést mindkét oldalról. Lehetőséget ad a kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak a közösségi beilleszkedésre, pozitív tapasztalatokat gyűjtenek, adaptív megküzdési módokat tanulhatnak meg védett környezetben, illetve a többségi rész toleranciát tanul, pozitív viselkedési mintákat tanul a kisebbséggel szemben. Mindkét csoport magával viszi pozitív érzéseit és viselkedési mintáit tágabb környezetébe. Rendszeresen velünk tartanak értelmi fogyatékos, pszichiátriai beteg, hajléktalan, roma, sőt még sokszor mozgássérült személyek is.
A kirándulások helyét és idejét honlapunkon meghirdetjük.

A lap tetejére deal

Emberbarát Alapítvány | 2009